Jesteś tutaj

regualmin

 

Regulamin imprezy „Wielki Test Języka Angielskiego“ w Płocku

2016

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin“) dotyczy zasad oraz trybu przeprowadzenia imprezy o nazwie „Wielki Test Języka Angielskiego“ (dalej „WTJA“), która odbędzie się dn. 20 listopada 2016 o godz 11.00 w Płocku.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 16 września 2016 roku do dnia 31.11.2016 roku.
 3. Organizatorem WTJA w Płocku jest Szkoła Jezyków Obych Centrum Edukacji Grupa ORLEN z siedzibą w Płocku przy ulicy Kobylińskiego 25, (NIP: 774-25-02-290), zwana dalej „Organizatorem“.
 4. Miejscem imprezy w Płocku jest aula Centrum Edukacji Grupa ORLEN al. F. Kobylińskiego 25
 5. Uczestnikiem WTJA, zwanym dalej „Uczestnikiem Testu“ może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rejestracji internetowej na WTJA ukończyła 8 lat i posiada miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Głównym celem WTJA jest dostarczenie rozrywki intelektualnej  mieszkańcom Polski,  poprzez zachęcanie do nauki języków obcych. Dodatkowym celem WTJA jest zabawa polegająca na określeniu „przybliżonego średniego wyniku testu pisemnego dla mieszkańców Płocka“ w skali CEFR, opisanej poniżej.

 

§2

REJESTRACJA

 

 1. Udział w WTJA jest bezpłatny.
 2. Liczba miejsc przeznaczonych dla Uczestników Testu w Płocku  jest ograniczona i wynosi 100.
 3. O udziale w WTJA decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Każdy Uczestnik Testu, aby wziąć w nim udział, musi dokonać internetowej rejestracji poprzez stronę internetową www.PLOCK.znaangielski.pl. Podczas rejestracji Uczestnik Testu musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 5. Rejestracja uczestników jest możliwa od dnia 19 października 2016 roku do 18 listopada 2016 roku do godz. 14.00, w zależności od ilości wolnych miejsc.
 6. Rejestracji osoby nieletniej dokonuje jej rodzic lub opiekun prawny. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania podczas rejestracji internetowej swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz do wyrażenia zgody na udział w WTJA swojego dziecka poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 7. Rodzic/opiekun prawny nieletniego Uczestnika Testu jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo nieletniego w WTJA, zgodnie z wzorem umieszczonym na stronie internetowej www.PLOCK.znaangielski.pl, po zalogowaniu na swoim koncie użytkownika.
 8. Nieletni Uczestnicy Testu mogą wziąć udział w WTJA jedynie po okazaniu pisemnej zgody rodzica /opiekuna prawnego podczas wejścia na salę, w której WTJA zostanie przeprowadzony. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika Testu do momentu wejścia dziecka na salę, w której odbędzie się WTJA oraz od chwili zakończenia pisania testu.
 9. Uczestnik Testu lub jego rodzic/opiekun prawny ma w każdej chwili możliwość wyrejestrowania siebie/nieletniego z listy uczestników, postępując zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi drogą mailową w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację na WTJA.

 

§3

PRZEBIEG IMPREZY

 

 1. Uczestnik Testu jest zobowiązany do przyjścia na WTJA w dniu 20 listopada 2016 w godzinach 10.00-10.30 w celu pisemnego potwierdzenia swojej rejestracji i zajęcia odpowiedniego miejsca na sali.
 2. Uczestnik Testu powinien mieć ze sobą dowód tożsamości, długopis oraz, w przypadku gdy jest nieletni, pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Pisanie testu rozpocznie się o godz. 11.00.
 4. Uczestnik Testu, który dotrze na test z opóźnieniem, nie będzie miał możliwości wzięcia w nim udziału.
 5. Podczas pisania testu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 6. Po teście pisemnym zostaną wręczone nagrody wśród losowo wybramych uczestników testu.
 7. Wzięcie udziału w WTJA jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Testu na: utrwalanie przebiegu imprezy przez Organizatora dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy WTJA w bieżącym roku jak i w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Centrum Edukacji  podczas WTJA może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

 

§4

TEST JĘZYKOWY

 

 1. Podczas WTJA będą obowiązywały trzy wzory testów pisemnych: I) dziecięcy dla uczestników od 8 do 12 roku życia; II) TOEFL Junior® dla uczestników od 13 do 17 roku życia; III) TOEIC®  dla uczestników od 18 roku życia.
 2. Każdy Uczestnik Testu otrzyma test dostosowany do swojego wieku.
 3. Testy językowe TOEFL Junior i TOEIC zostały opracowane przez ETS Global na podstawie autentycznych fragmentów egzaminów ETS. Testy sprawdzają przybliżony poziom znajomości gramatyczno-leksykalnej języka angielskiego w skali CEFR. Skala CEFR, zdefiniowana przez Radę Europy w dokumencie  „Common European Framework of Reference”, została opracowana dla uproszczenia i ujednolicenia poziomów znajomości języków obcych dla osób od 13 roku życia. Wynik tego testu powinien być traktowany przez Uczestnika Testu orientacyjnie, ponieważ test nie sprawdza umiejętności mówienia, co nie zawsze pozwala na dokładne określenie poziomu na skali CEFR.
 4. Test dziecięcy nie jest testem diagnostycznym w rozumieniu metodologii nauczania języków obcych. Test dziecięcy jest zestawem ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych dostosowanych do wieku dziecka, opracowanym przez Teddy Eddie. Test dziecięcy nie ma odniesienia do skali CEFR, co oznacza, że jego wyniki nie będą brane pod uwagę w obliczaniu średniego wyniku gramatyczno-leksykalnej znajomości języka angielskiego dla mieszkańców miasta na skali CEFR. Celem testu dziecięcego jest jedynie dostarczenie dzieciom rozrywki umysłowej w postaci ćwiczeń i łamigłówek językowych oraz umożliwienie im wzięcia udziału w imprezie (na przykład z rodzicami).
 5. Czas przeznaczony na napisanie testów językowych TOEFL Junior i TOEIC wynosi 75 minut, a testów dziecięcych 35 minut.

 

§6

WYNIKI TESTU

 

 1. Organizator poinformuje Uczestników Testu w Płocku o ich wynikach do dnia 30.11.2016 rok. Informacja o wynikach testu zostanie wysłana do Uczestników Testu drogą mailową na adres podany podczas rejestracji na WTJA. Wyniki testu będą widoczne na koncie użytkownika utworzonym podczas rejestracji na WTJA.
 2. Organizator obliczy średni wynik na skali CEFR dla Uczestników Testu w Płocku biorąc pod uwagę jedynie wyniki testów podlegających skali CEFR (osoby od 13 roku życia).
 3. Organizator zamieści na stronie www.plock.znaangielski.pl uśredniony wynik testów językowych dla Uczestników Testu w Płocku do dnia 30.11.2016 roku.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące WTJA powinny być składane Organizatorowi na piśmie na jego adres.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

 

§8

ZASTRZEŻENIA

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podane nieprawidłowe dane Uczestnika Testu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Testu, któremu przyznano nagrodę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Testu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na nagrodę tego samego gatunku i podobnej wartości.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w WTJA tych Uczestników Testu, którzy przy rejestracji podali nieprawidłowe dane personalne.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik Testu podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe, Organizator może zawiadomić Uczestnika Testu o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Testu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu skutkujące wykluczeniem z udziału w WTJA.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niesprawdzania testu oraz anulowania jego wyniku, w przypadku gdy test został wypełniony w sposób nieczytelny bądź niezgodny z zapisanymi na teście poleceniami. Anulowanie wyniku testu nie skutkuje wykluczeniem Uczestnika Testu z udziału w WTJA.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Udział w WTJA jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie prawa do logo i nazwy imprezy należą do firmy Electrum sp. z o.o. spółka z siedzibą w Białymstoku przy ul. Watykańskiej 13, 15-638 Białystok (NIP: 542-27-41-371, REGON:  052025420, KRS: 0000080197) .
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady imprezy: Wielki Test Języka Angielskiego w Płocku.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w WTJA. W trakcie testu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących test postanowień Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.PLOCK.znaangielski.pl.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Płock, dnia 19.10.2016r.

Patronat honorowy

Patroni medialni